CONTROL DE COMPTES

-Presentació de comptes anual
-Convocatòria, celebració i acta de junta ordinària i extraordinària
-Confecció i cobrament de rebuts
-Pagament de subministraments, manteniments i despeses imprevistes.
-Optimització de despeses
-Tramitació de sinistres
-Control de morositat
-Pressupostos i reformes
-Custòdia de documentació
-Tràmits i gestions
-Assegurances